Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84:

Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42).

Άρθρο 7

Στρατιωτική Ιεραρχία

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Στρατός έχει ιεραρχική δομή. Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων.

2. Ιεραρχία των βαθμών είναι η σειρά των βαθμών. Ανάλογα με τη θέση τους, αντίστοιχα, στην ιεραρχία των βαθμών, οι στρατιωτικοί έχουν ο ένας σε σχέση με τον άλλο, την ιδιότητα του ανώτερου ή κατώτερου.

3. Ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα στη διοίκηση. Ανάλογα με την θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων οι στρατιωτικοί έχουν, ο ένας σε σχέση με τον άλλο, την ιδιότητα του διοικητή (Προϊσταμένου) ή υφισταμένου. Η ιεραρχία των καθηκόντων ευρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών.

4. Οι στρατιωτικοί ανήκουν σε μία από τις παρακάτω τέσσερις διαβαθμίσεις : Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες

5. Οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες ονομάζονται οπλίτες. Οι ανθυπασπιστές είναι η ενδιάμεση διαβάθμιση μεταξύ αξιωματικών και οπλιτών.


ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ

8. Ο βαθμός καθιερώνει την ικανότητα για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Δίνει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις.

9. Ο βαθμοφόρος έχει δικαίωμα και καθήκον να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας από όλους τους κατώτερούς του στρατιωτικούς, σε οποιοδήποτε Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν.

10. Η ιεραρχία των βαθμών, από τον ανώτερο προς τον κατώτερο, είναι η εξής:

α. Ανώτατοι Αξιωματικοί

β. Ανώτεροι Αξιωματικοί

γ. Κατώτεροι Αξιωματικοί

δ. Ανθυπασπιστές

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί. Ο ΔΕΑ διατελεί σε μεταβατική κατάσταση, από απόψεως βαθμού και ευρίσκεται σε θέση ιεραρχίας μετά τον ανθυπασπιστή.

ε.Υπαξιωματικοί

12. Ο τίτλος του Υποδεκανέα δεν είναι βαθμός αλλά τιμητική διάκριση, που δίνεται σε στρατιώτες, οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος και για την επίδοσήτους γενικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους