Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας 2018 - 2021


Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που η θητεία του είναι τριετής

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη

δηλαδή τον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο,τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Εφορο και τέσσερα μέλη.